HOME | ACTIVITIES | RESOURCES | OUR MISSION | CONTACT US

NEWS/ANNOUNCEMENTS

Blagoevgrad 12 March 2013

Info-day of HYDECON project in Blagoevgrad

Info-day titled “Application of Hydrogen Technologies - Business Opportunities in Bulgaria” will be held on Thursday 28 March 2013, at 10.30 a.m., at the Conference Hall (114) of South-West University - Blagoevgrad, within the framework of the project "Hydrogen Economy Cooperation Network for Research - Public Awareness - Business Opportunities across Greek-Bulgarian borders – HYDECON" under the "European Territorial Cooperation" Operational Programme Greece - Bulgaria 2007-2013.

The info-day includes:

– a short presentation of the HYDECON project;

– a presentation of achievements of the Bulgarian partners in the HYDECON project;

– 3 presentations based on the feasibility study “Hydrogen Technology related Business opportunities in the border regions of Greece and Bulgaria” conducted on behalf of the HYDECON project;

– a guided visit of all participants at the “Innovative Center for Eco Energy Technologies”, developed in the framework of the HYDECON project.

All businesses, professionals, researchers and students, with interest in the area of H2 technologies are invited to participate in the Info day.

Attached is the Program of the meeting.

_____________________________________________________________________________________

Благоевград, 12.3.2013г.

Информационен ден на проект HYDECON в Благоевград

Информационен ден на тема „Приложение на водородните технологии - бизнес възможности в България“ ще се проведе на 28 март 2013 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в Заседателната зала (114) на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Събитието се провежда в рамките на проект "Hydrogen Economy Cooperation Network for Research - Public Awareness - Business Opportunities across Greek-Bulgarian borders – HYDECON" по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“.

Информационният ден включва:

– Кратко представяне на проект HYDECON;

– Представяне на постиженията на българските партньори в проект HYDECON;

– 3 презентации въз основа на проведеното в рамките на проект HYDECON проучване „Бизнес-възможности свързани с водородните технологии в граничните региони на Гърция и България“;

– Организирана визита на участниците и демонстрация на водородни технологии в изградения от българските партньори в рамките на проект HYDECON „Иновационен център за еко енергийни технологии“.

Всички бизнесмени, изследователи и студенти, проявяващи интерес към водородните технологии са поканени да участват в Информационния ден.

Приложена програма на събитието.

_____________________________________________________________________________________

Information and photos from events:

Demonstration of the Hydrogen Fuel Cell Scooter

Scientific Workshop “HYDROGEN ECONOMY – A ROADMAP TO THE FUTURE”

Hydrogen Fuel Cell Scooter

Renovation and Mantainance of Show room at the City Center of Blagoevgrad for permanent public demonstration of the “Hydrogen Fuel Cell Scooter”

_____________________________________________________________________________________

Благоевград, 30.11.2012г.

Снимки от събитията:

Симитли - 9.11.2012 г.

_____________________________________________________________________________________

Банско - 16.11.2012 г.

_____________________________________________________________________________________

Разлог - 23.11.2012 г.

_____________________________________________________________________________________

Благоевград, 30.11.2012г.

На 30 ноември 2012 г. в Благоевград се проведе Международен научен семинар на тема ”HYDROGEN ECONOMY – A ROADMAP TO THE FUTURE”. Семинарът бе организиран от екип от Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград и Фондация „Еко Енергия” – партньори в международен проект с акроним HYDECON, финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013". В семинара участваха учени и студенти от България, Гърция и Армения. След пленарния доклад на проф. Марио Митов, представящ съвременното състояние и тенденции в развитието на водородните технологии и основните постижения на ръководения от него екип в тази перспективна област, бе проведена демонстрация в новоизградения и открит наскоро „ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕКО ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ”. Работната програма на семинара бе разделена на три тематични сесии, на които бяха представени 14 доклада и 8 научни съобщения, обхващащи различни технологии за производство, съхранение и използване на водород. В края на семинара бе проведена младежка научна сесия, на която финалисти от международните младежки състезания „ZERO EMISSION RACIN” и “ECO ENERGY 21ST CENTURY” и техни връстници дискутираха върху бъдещите приложения на водорода като гориво и енергиен носител.

International scientific workshop "HYDROGEN ECONOMY - A ROADMAP TO THE FUTURE" was held on November 30, 2012 in Blagoevgrad. The workshop was organized by a team of South-West University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad and "Eco Energy" Foundation - partners in an international project with the acronym HYDECON, funded under the European territorial cooperation "Greece-Bulgaria 2007-2013". The workshop was attended by scientists and students from Bulgaria, Greece and Armenia. After a plenary lecture of Prof. Mario Mitov, presenting the current state-of-the art and trends in the development of hydrogen technologies as well as the main achievements of a team led by him in this perspective field, a demonstration was held in the recently opened "INNOVATIVE CENTER FOR ECO ENERGY TECHNOLOGIES". The work program of the workshop was divided into three thematic sessions, at which 14 reports and 8 posters covering different technologies for production, storage and use of hydrogen were presented. At the end of the workshop a youth scientific session was held, at which the finalists of the international youth competitions "ZERO EMISSION RACING" and "ECO ENERGY 21ST CENTURY" discussed the future applications of the hydrogen as a fuel and energy carrier.

_____________________________________________________________________________________

Blagoevgrad 7 November 2012

Във връзка с изпълнението на проект HYDECON (Договор В1.33.01/2011) по Оперативна програма „Гърция-България 2007-2013” предстои провеждането на публични демонстрации на хибриден водороден скутер в следните градове:

- Симитли - 9.11.2012 г. 10.00 ч.

- Банско - 16.11.2012 г. 12.00 ч.

- Разлог - 23.11.2012 г. 13.00 ч.

_____________________________________________________________________________________

Blagoevgrad 7 November 2012

Poster

Abstract template

Registration form

_________________________________________________________________________________________________

Blagoevgrad 17 October 2012

_________________________________________________________________________________________________

Bansko 20 - 22 April 2012

_________________________________________________________________________________________________

Благоевград, 9.04.2012г.

Фондация „Еко Енергия” е основен организатор на международните младежки конкурси „ZERO EMISSION RACING” (за ученици) и “ECO ENERGY 21st CENTURY” (за студенти), чийто заключителен етап ще се проведе от 20 до 22 април 2012 г. в гр. Банско. Представянето на подбраните финалисти ще бъде оценявано от авторитетно международно жури с председател акад. Александър Попов – Председател на Българското Водородно Дружество и Зам.-Председател на Българската Академия на Науките. Конкурсите са част от работната програма на проект “HYDROGEN ECONOMY COOPERATION NETWORK FOR RESEARCH – PUBLIC AWARENESS – BUSINESS OPPORTUNITIES ACROSS GREEK – BULGARIAN BORDERS” (HYDECON) – Договор В1.33.01/30.03.2011 по Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007–2013 г.” и имат за цел да популяризират сред младото поколение концепцията за екологосъобразно получаване и използване на енергията.

_________________________________________________________________________________________________

Благоевград, 24.02.2012г.

_________________________________________________________________________________________________

Благоевград, 24.02.2012г.

_________________________________________________________________________________________________

Благоевград, 10.01.2012г.

ВАЖНО!!! СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОЕКТИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИЯ КОНКУРС "ZERO EMISSION RACING" И СТУДЕНТСКИЯ КОНКУРС "ECO ENERGY 21ST CENTURY" СЕ УДЪЛЖАВА ДО 10 ФЕВРУАРИ 2012!

IMPORTANT!!! THE DEADLINE FOR SUBMISSION OF DOCUMENTS AND PROJECTS FOR THE SCHOOL STUDENT CONTEST "ZERO EMISSION RACING" AND THE UNIVERSITY STUDENT CONTEST "ECO ENERGY 21ST CENTURY" IS EXTENDED TILL 10 FEBRUARY 2012!

_________________________________________________________________________________________________

Благоевград, 08.11.2011г.

Rules

Application form

_________________________________________________________________________________________________

Благоевград, 08.11.2011г.

Rules

Application form

_________________________________________________________________________________________________

Благоевград, 31.08.2011г.

_________________________________________________________________________________________________

Благоевград, 31.08.2011г.

_________________________________________________________________________________________________

Благоевград, 31.08.2011г.

_________________________________________________________________________________________________

Благоевград, 31.08.2011г.

_________________________________________________________________________________________________

Благоевград, 15.08.2011г.

_________________________________________________________________________________________________

Благоевград, 15.08.2011г.

_________________________________________________________________________________________________

The Scientific secretary of Eco Energy Foundation Dr.rer.nat. Yolina Hubenova will represent our organization on the Kick-off meeting of the Managing Team of project HYDECON – European Territorial Cooperation Programme “Greece – Bulgaria 2007-2011”, which will be held in Thessaloniki, Greece, from 19th till 23rd June 2011.

_________________________________________________________________________________________________

Turkish foundation MEF-EBAV invites us for the third time to take part in the forthcoming 18th International Research Projects Exhibition, which will be held in Istanbul from 12 to 15 May 2009.

Our previous participations:

 _________________________________________________________________________________________________

National Festival "Science on Stage" will take place in Sevlievo from 24 to 26 April 2009. Following the traditions from Science teaching festival “Science on Stage’2” , where our President Prof. Dr. Mario Mitov was awarded with the second prize , we will promote a new project on the forthcoming national event.

_________________________________________________________________________________________________

A team of students, supported by Eco Energy Foundation, is in a preparation of project for the National Competition “Young Talents” . The young scientists will defend the prestige of previous participants from Eco Energy Club .

Our previous participations:

Copyright © 2009 Eco Energy Foundation.. All rights reserved. Designed by TemplateYes